รองไพฑูรย์เมนู

เตรียมสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

เตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา

เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ตัวอย่างข้อสอบ

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 2
สมาชิกใหม่: pitoon2500

ใช้งานวันนี้: 0
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 33
สูงสุด ต่อวัน: 0
เมื่อวาน: 0
เดือนนี้: 0
ทั้งหมด: 1052934

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
-ยังไม่มีการบันทึก -

บทความล่าสุด

กฏหมายการศึกษา

สถิติ

hits counter

ข่าวความเคลื่อนทางการศึกษา

content

กระทู้จากกระดานข่าว

หลักสูตรสอบ รอง/ผอ.เขต

หลักสูตรสอบ รอง/ผอ.เขต ปี53

หลักสูตรสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภาค ก. การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑. ความสามารถด้านการวิเคราะห์การบริหารงานในหน้าที่

๑.๑ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

๑.๒ การปฏิรูปการศึกษาและการนำไปสู่การปฏิบัติ

๑.๓ การบริหารการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เช่น การบริหารงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทั่วไปและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น


๒. ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้

 

๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๔ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๒.๕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๖ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๒.๘ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๒.๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๒.๑๐ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

๒.๑๑ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๑๒ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑

๒.๑๓ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.๑๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑


 

ภาค ข การประเมินสมรรถนะทางการบริหารและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๓๐๐คะแนน)

๑. การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้ครอบคลุม ทุกสมรรถนะ ต่อไปนี้

๑.๑ การบริหารคน

๑.๑.๑ การปรับตัวและความยืดหยุ่น

๑.๑.๒ ทักษะในการสื่อสาร

๑.๑.๓ การประสานสัมพันธ์

๑.๒ ความรอบรู้ในการบริหาร

๑.๒.๑ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง

๑.๒.๒ การมีจิตมุ่งบริการ

๑.๒.๓ การวางแผนกลยุทธ์

๑.๓ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๑.๓.๑ รับผิดชอบตรวจสอบได้

๑.๓.๒ การทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

๑.๓.๓ การบริหารทรัพยากร

๑.๔ การบริหารอย่างมืออาชีพ

๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้ประเมินบุคคลด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยให้พิจารณาถึง

๒.๑ บุคลิกภาพและท่วงทิวาจา

๒.๒ ปฏิภาณไหวพริบ

๒.๓ เจตคติทางการบริหาร

๒.๔ วุฒิภาวะ

๓. ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ให้เขียนไม่เกิน ๕–๑๐ หน้า

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที
1,194,753 ผู้เยี่ยมชม