รองไพฑูรย์เมนู

เตรียมสอบครูผู้ช่วย

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา

เตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา

เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ตัวอย่างข้อสอบ

เข้าสู่ระบบ

User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

Incorrect integer value: '' for column 'id' at row 1

สถิติการออนไลน์

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 2
สมาชิกใหม่: pitoon2500

ใช้งานวันนี้: 0
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 33
สูงสุด ต่อวัน: 0
เมื่อวาน: 0
เดือนนี้: 0
ทั้งหมด: 1129192

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
-ยังไม่มีการบันทึก -

บทความล่าสุด

กฏหมายการศึกษา

สถิติ

hits counter

ข่าวความเคลื่อนทางการศึกษา

content

กระทู้จากกระดานข่าว

กฏหมายการศึกษา

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบูตรบุญธรรม พ.ศ.2522
- พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533
- พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบูญธรรม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญํติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่่ พ.ศ.2526
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัคิการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
- พระราชบัญญํติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติเครื่องงแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478
- พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482
- พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502

- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

- พระราชบัญญัติเงินเดือร เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบัยที่ 2) พ.ศ.2543
- พระราชบัญญํติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
- พระราชบัญญํติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
- พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505
- พระราชบัญญัติชื่อุบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530
- พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จนถึงฉบับที่ 28 พ.ศ.2554)
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542
- พระราชบัญญํติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มดติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จนถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553)
- พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498
- พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2500
- พระราชบัญญํัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่่ 3) พ.ศ.2502
- พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2507
- พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2517
- พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติมาตรการฝนการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (แบับที่ 2) พ.ศ.2550
- แก้คำผิด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที
1,279,212 ผู้เยี่ยมชม